Nieuwsbrief i.p.v. ledenvergadering

Als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft het bestuur al een paar jaar geen ledenvergadering kunnen organiseren. Om de leden toch op de hoogte te houden van de activiteiten is er begin november 2021 huis aan huis een nieuwsbrief verspreid op geel papier. Deze nieuwsbrief vindt U ook digitaal op de bladzijde ‘communicatie’ of via onderstaande link.

https://www.karpersenforellen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Nieuwsbrief-oktober-2021.pdf

Wedstrijden op de skeelerbaan

Beste leden van de vereniging karpers en forellen,

Zoals in het convenant over het gebruik van de skeelerbaan is afgesproken met de Warmondse IJs vereniging, de gemeente Teylingen en de VvE, worden alle evenementen op de baan vooraf gemeld aan de omliggende bewoners.
Namens de WIJC informeren we U daarom over de volgende wedstrijden op de skeelerbaan:

  • zondag 11 juli 2021 vanaf 9.00 uur (aanvang wedstrijd 10.00 uur) tot 16.00 uur
  • vrijdag 30 juli 2021 vanaf 17.30 uur ( aanvang wedstrijd 19.00 uur) tot 22.00 uur.

WIJC heet U  welkom om een kijkje te komen nemen.

Brandgevaar voor eigenaren met zonnepanelen

In de afgelopen weken heeft Hans Nijhuis een paar keer contact gehad met de brandweer over de combinatie zonnepanelen en kauwen. Het dringende advies van de brandweer is: zorg dat de kauwen niet kunnen nestelen onder de panelen ivm brandgevaar. Bij brand is er dan namelijk sprake van achterstallig onderhoud. En uw brandverzekering zal dan -in principe- niet uitkeren. Bovendien beperkt een brand in het dakvlak zich niet tot uw eigen woning! Inmiddels heeft een aantal woningeigenaren al actie ondernomen om het de kauwen onmogelijk te maken om nog onder de zonnepanelen te kunnen nestelen.Toch leek het het bestuur goed om het onderwerp, vanwege de consequenties bij een eventuele brand, nogmaals onder ieders aandacht te brengen.

Start werkzaamheden project Kagerzoom (golfbaan)

Loon- en Aannemersbedrijf Gebr. v.d. Poel b.v., aannemer van het project Kagerzoom, gaat begin week 17 (20 april) starten met de (vergunningsvrije) werkzaamheden rondom de golfbaan. Volgens planning duren de werkzaamheden tot begin week 20 (11 mei).

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het uitvoeren van grondwerk en het verleggen van een gedeelte van het fiets- voetpad nabij de molen. Om er voor te zorgen dat de aannemer zijn werkzaamheden op een veilige manier kan uitvoeren zal het fiets -voetpad gedurende de uitvoering op werkdagen tussen 7 uur en 17 uur worden afgesloten. Aan het einde van elke werkdag en in de weekenden wordt de afzetting verwijderd en kan het fiets- voetpad gewoon worden gebruikt.

Het gedeelte waar het fiets- voetpad wordt opgebroken en verlegd blijft wel volledig afgesloten van 20 april t/m 5 mei. Gedurende de afsluiting zal het fietsverkeer worden omgeleid via een omleidingsroute door de Merenwijk, die met borden zal worden aangegeven. Dagelijks zal aan het eind van elke werkdag het fiets- voetpad worden schoongemaakt. Door op deze manier te werken kan de aannemer in een korte tijd en op een veilige wijze de werkzaamheden uitvoeren en wordt de “overlast” voor het fiets- en wandelverkeer zoveel mogelijk beperkt. 

Update stand van zaken kinderspeelveld

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen,
Hierbij een update van de stand van zaken vwb onze inspanningen in de richting van de gemeente Leiden op het onderwerp: Ons Kinderspeelveld tussen de Blauwkarper en het Veerpolderpad foetsie? Wij willen het terug!

Procedureel

De regionale commissie bezwaarschriften heeft advies uitgebracht aan het college van B&W om het bezwaar van de VvE gegrond te verklaren en om ons alsnog te voorzien van de onderliggende stukken met daarin de motivatie om het losloopgebied honden nu toch niet te willen verplaatsen, maar de evaluatie te willen afwachten.
Uiteindelijk heeft het college –zij het schoorvoetend (weken te laat) en met ‘mitsen en maren’ omgeven- aan dit advies in de volle breedte voldaan. Kortom we hebben alle stukken gekregen.
Zie deze PDF met daarin alleen de brief van het college.

Voor belangstellenden hebben wij ook de stukken uit de bijlagen waarom het ons om was begonnen beschikbaar. Dit alles was louter procedureel gericht en diende vooral om hoe dan ook de zaak onder de aandacht van het college en de behandelende ambtenaren te houden en om het besluitvormingsproces ‘eerst wel verplaatsen en uiteindelijk toch weer niet’ aan de oppervlakte te brengen.

Inhoudelijk

Op 3 december heeft het college van B&W de nota Actualisatie Hondenbeleid Leiden voor zienswijzen vrijgegeven. Daarin wordt o.a. het voornemen aangekondigd om de aanwijzing uit 2017 van het losloopgebied Veerpolderpad in te trekken en het Joppepad (Veerpolderpad) als nieuw losloopgebied aan te wijzen.
Kortom, het begint er op te lijken dat al onze inspanningen tot het beoogde resultaat gaan leiden: Ons Kinderspeelveld foetsie? Wij krijgen het terug!!!!

Wij hebben de nota Actualisatie Hondenbeleid opgevraagd bij der gemeente Leiden, inclusief een ‘time-table’ voor wat betreft de verdere procedurele doorloop.
We zijn er bijna, maar nog niet helemaal!

INBREKERS ACTIEF!

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen,

Er zijn inbrekers actief in onze buurt.
In één woning is ingebroken en zijn er spullen meegenomen en bij één woning is een poging tot inbraak gedaan.
Wees daarom extra alert.
Let vooral op de beveiliging van uw (oude) schuifpui.
Het is verstandig om een ronde, gladde stok in de schuifpui te leggen.
Beveilig in ieder geval ook uw ramen op de begane grond.
De politie geeft als tip: laat waardevolle spullen, autosleutels, handtassen etc. bij voorkeur ’s nachts niet beneden voor het grijpen liggen.

Het bestuur van de vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen

Beeldvorming: betrouwbaarheid en geloofwaardigheid VvE Karpers & Forellen

Het Leidsch Dagblad berichtte deze week over een brief die enkele bewoners naar de gemeente Teylingen stuurden met het verzoek eerst natuuronderzoek te verrichten voor met de aanleg van de skeelerbaan begonnen wordt. Het bestuur van de VvE distantieert zich hiervan. Lees hier ons bericht (PDF). Onder ‘lees meer’ zijn ook de berichten uit het Leidsch Dagblad bijgevoegd.

Mededeling VvE over kinderspeelveld

Beste leden van de VVE,

In de laatste update over de svz rond het kinderspeelveld zijn jullie geïnformeerd dat er op 11 september een hoorzitting zou volgen over het bezwaar dat de VVE had aangetekend tegen het feit dat de gemeente bepaalde stukken niet openbaar wilde maken.

De bezwaarschriftencommissie heeft ons op voorhand het dossier gestuurd zoals dat door de gemeente Leiden is ingebracht. En om een toepasselijke beeldspraak te gebruiken: “De honden lusten er geen brood van”! Daarom heb ik een pleitnota geschreven in reactie op het stuk van de gemachtigde van de gemeente Ko van Dijk. Die pleitnota ontvang je hierbij als pdf document ter info.
Leeswijzer: ik heb de tekst van de gemeente overgenomen in ‘zwart‘ en deze in ‘rood‘ van commentaar en aanvullingen voorzien.
Veel leesplezier.

De VVE (Louis Eggen en ondergetekende) is op 11 september door de commissie gehoord. De gemeente Leiden schitterde door afwezigheid. In reactie op onze pleitnota volstond ze met de schriftelijke mededeling ‘dat het college onze pleitnota op inhoud voor kennisgeving heeft aangenomen’. Daarmee voeding geven aan het gevoel van veel leden van de VVE -ook ten tijde van de hoorzitting door mij uitgesproken- dat de gemeente ons niet serieus neemt.

Ik heb de commissie nogmaals gevraagd (zie eindzinnen pleitnota) om in haar advies de gemeente te verzoeken om de gevraagde documenten op te leveren. De commissie zal binnen vier weken advies uitbrengen. Wordt vervolgd!

Groet,
Hans Nijhuis

Start aanleg Skeelerbaan in de Veerpolder

Een nieuwe update van WIJC over de start van de aanleg van de skeelerbaan in de Veerpolder:

De laatste onderzoeken op het terrein van de Warmondse IJsclub in de Veerpolder voor de aanleg van de Skeelerbaan vonden half augustus plaats. De aannemer, BAM Infra uit Den Haag, heeft deze laatste gegevens verwerkt voor de constructie ervan. Op vrijdag 13 september, de WIJC is niet bijgelovig, wordt begonnen met het inrichten van het bouwterrein, het leggen van rijplaten, plaatsen van een keet en dergelijke. Het echte graafwerk begint op maandag 16 september.

Lees “Start aanleg Skeelerbaan in de Veerpolder” verder