Werkzaamheden skeelerbaan

Een bericht van de Warmondse IJsclub over werkzaamheden voor de skeelerbaan:

Beste bewoners Karpers en Forellen,

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van de skeelerbaan. Achter de schermen is er al een hoop werk verzet. Zo heeft de aannemer opdracht gekregen om het werk uit te voeren. Hij gaat het inplannen en we verwachten binnenkort, het is nu vakantie in de bouw, een definitieve planning met de datum waarop hij het werk in september kan starten.

Om er zeker van te zijn dat we de huidige drainage van het terrein tijdens de graafwerkzaamheden niet beschadigen zullen er vooruitlopend op die werkzaamheden proefsleuven gemaakt worden. Dat zijn sleuven die we graven op verschillende plaatsen in het terrein tot de diepte van de drainage. Die drainage wordt vervolgens ingemeten en deze metingen dienen als uitgangspunt voor het graafwerk voor de skeelerbaan. De proefsleuven zijn 14 augustus gegraven. Dit gebeurt met een kleine graafmachine vergelijkbaar met een machine die grondverzet doet bij tuinaanleg en bij het maken kabelsleuven. De drainage is op 15 augustus ingemeten, waarna de sleuven gedicht zijn.

Uiteraard informeren we jullie bij tijds over de start van het “echte” werk.
Met vriendelijke groet,

Philip van der Post

Voorzitter Warmondse IJsclub.

VvE, gemeente Teylingen en Warmondse IJsclub: convenant is nieuwe start

VvE, gemeente Teylingen en Warmondse IJsclub: convenant is nieuwe start Het bestuur van de VvE wil iedereen binnen ons deel van de Karpers & Forellen informeren over de resultaten van onze gesprekken met de gemeente Teylingen en de Warmondse IJsclub (WIJC). We verspreiden dit bericht huis aan huis om ook de mensen te bereiken van wie ons het e-mailadres niet bekend is.

Drie handtekeningen onder convenant

Foto 1: Louis Eggen (links) en wethouder Arno van Kempen (rechts) zien toe hoe ook Philip van der Post zijn handtekening zet onder het convenant.

Precies een week nadat de VvE Karpers en Forellen en de gemeente Teylingen het driepartijen convenant samen ondertekenden, volgde ook de handtekening van de Warmondse IJsclub (WIJC). Onder toeziend oog van wethouder Arno van Kempen (Teylingen) en Louis Eggen (voorzitter VvE) zette Philip van der Post dinsdag 6 augustus zijn handtekening namens de WIJC. De drie partijen kwamen daartoe op uitnodiging van wethouder van Kempen in Voorhout bijeen.

De wethouder benadrukte op de bijeenkomst dat met de handtekeningen nu voor alle partijen een nieuwe fase ingaat: het convenant verbindt partijen tot samenwerking, betere relaties en goed nabuurschap. De partijen spraken uit niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van het convenant te willen handelen.

Vanuit de VvE waren Louis Eggen, Rudi Heldeweg en Marjolein Schuurmans in Voorhout aanwezig. De drie waren persoonlijk nauw betrokken bij de intensieve voorbereidingen van het convenant. De laatste twee als direct omwonenden van de Veerpolder.

Het convenant bevat afspraken om overlast voor omwonenden te beperken en de communicatie tussen partijen te verbeteren. Aanleiding is de aanleg van een skeelerbaan. De leden van de WIJC gaven hiervoor 1 augustus jl. groen licht.

Bekijk het ondertekende convenant en de geparafeerde Annex (bijlage bij het convenant).

Zie hier het persbericht van de gemeente Teylingen.

Driepartijenconvenant door Teylingen en VvE ondertekend

Foto 1 – ondertekening convenant – links wethouder Arno van Kempen (Teylingen), rechts Louis Eggen VvE

Vandaag ondertekenden wethouder Arno van Kempen namens de gemeente Teylingen en Louis Eggen als voorzitter van de VvE Karpers & Forellen, in Voorhout het driepartijen convenant. Hierin zijn afspraken vastgelegd om door Leidse omwonenden ervaren overlast in de Veerpolder te beperken. Aanleiding: de plannen van de Warmondse IJsclub om in de Veerpolder een skeelerbaan aan te leggen.

De drie betrokken partijen committeerden zich 23 april 2018 al aan de tekst en inhoud van het convenant. Voor de gemeente Teylingen is het nastreven van goed nabuurschap een belangrijk motief. Met de ondertekening liggen afspraken tussen de gemeente en de VvE alvast vast. De Warmondse IJsclub tekent op een later moment. Bekijk het convenant.

Het bestuur van de VvE is blij dat het convenant er na twee jaar inspanningen nu ligt, mede dankzij grote inzet en volharding van twee van onze leden aan de rand: Rudi Heldeweg en Marjolein Schuurmans.
De Annex is een belangrijke bijlage bij het convenant. Bekijk de Annex en de bijbehorende toelichting (leeswijzer).

Meer achtergrond? Zie ons bericht van 27 juli 2019 (Gemeente Teylingen en VvE Karpers & Forellen tekenen convenant).

Gemeente Teylingen en VvE Karpers & Forellen tekenen convenant

Goed nieuws: het college van B&W van de gemeente Teylingen heeft ingestemd met het driepartijen convenant tussen de VvE Karpers & Forellen, de Warmondse IJsclub en de gemeente Teylingen. Hierin zijn afspraken vastgelegd om overlast voor omwonenden in de Veerpolder te beperken bij de komst van een skeelerbaan. De gemeente en de VvE ondertekenen het convenant binnenkort al. Lees hier de details. Ook kunt u het collegebesluit en de bevestigingsbrief van wethouder Brekelmans nalezen.

Het convenant (met bijbehorende Annex) zal kort na de ondertekening op de website worden geplaatst.

Meer nazoeken? Lees dan ons bericht van 28 april 2019 (Convenant drie partijen: ondertekening in zicht) voor linken naar het Raamwerk en relevante verslagen van eerdere ALV’s.

Tutorial raamkrukken vervangen

Buurman Michael van de Graskarper heeft een zeer uitgebreide handleiding gemaakt voor het vervangen van de raamkrukken en de remuitzetter (zie hieronder). In zijn eigen woorden: “samen sterk, leer van elkander, u kan meer dan u zelf denkt, het leven is wat u er zelf van maakt, zo ook uw huis…”

De tutorial is ook voor naslag toegevoegd aan de ‘handige informatie’ pagina.

Update over het kinderspeelveld achter de Blauwkarper

Beste leden van de VvE,

‘Ons Kinderspeelveld foetsie? Wij willen het terug!!’
Dat was het motto dat wij hebben gehanteerd om wethouder Leewis 150 handtekeningen aan te bieden om het Kinderspeelveld weer in ere hersteld te krijgen.
Na twee jaar en meer dan 100 contactmomenten later (brieven, e-mails, gesprekken) heeft de gemeente Leiden uiteindelijk -onder het mom van ‘zorgvuldige communicatie’- een brief uitgestuurd. Een brief naar de bewoners van de Heides, de Zegges en de Karpers. Een brief met de mededeling dat ‘het College van B&W welwillend staat tegenover het verplaatsen van het losloopgebied honden’ en met de vraag ‘wat vindt U?’. Daar zijn 27 positieve reacties op gekomen en 4 negatieve. De negatieve reacties zijn van hondeneigenaren uit de Heides en de Zegges.
In februari 2019 heeft het college vervolgens besloten om niet te verplaatsen en de overall evaluatie van eind 2019 te willen afwachten. Dit tot onze grote verbazing en teleurstelling.
De indieners van zienswijzen zijn door de gemeente geïnformeerd.

De VVE heeft daarna diverse contacten gehad met de gemeente Leiden om te achterhalen wat de argumenten zijn om niet te willen verplaatsen. Omdat er geen antwoord kwam –anders dan doorverwijzingen- heeft de VVE -met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur- de gemeente Leiden gevraagd om opheldering.
Wij hebben per kerende e-mail post een reactie gehad. Reactie was dat aan schriftelijke beantwoording wordt gewerkt, maar dat een aantal documenten niet kunnen worden opgeleverd. Daarin staan nl ‘persoonlijke beleidsvoornemens’. Wel mogen we de stukken komen inzien. We gaan dus naar het stadhuis om kennis te nemen van die ‘persoonlijke beleidsvoornemens’. We zijn benieuwd!
Tot zover op hoofdlijnen de inspanningen van de VVE om het Kinderspeelveld in ere hersteld ter krijgen. Voor een uitgebreid overzicht zie bijgevoegde PDF.

Ook een enkel lid heeft zich rechtstreeks tot de gemeente gewend over dit besluit.
De inspanningen van de VVE zullen aan kracht winnen als meer leden zich laten ‘horen’ en ‘zien’ in de richting van de gemeente Leiden. Te denken valt daarbij aan e-mails aan wethouder Leewis. Ook het daadwerkelijk gebruik (blijven/gaan) maken van het Kinderspeelveld draagt bij aan het doel: ‘Wij willen het Kinderspeelveld terug!!’

Tot zover. Wordt vervolgd.

Namens het bestuur,

Louis Eggen en Hans Nijhuis.

Convenant drie partijen: ondertekening in zicht

De ondertekening van het convenant tussen de VvE, Warmondse IJsclub en de gemeente Teylingen komt in zicht. Ook kunt u kennisnemen van het Raadsmemo dat wethouder Brekelmans onlangs ter informatie naar de gemeenteraad van Teylingen stuurde (stand van zaken en proces skeelerbaan). Voor wie meer wil na- of terugzoeken: ook het Raamwerk, verslag ALV 31 oktober 2017 en ALV 24 april 2018 (meer info over inhoud convenant) staan op deze site.

Inloopavond Kagerzoom do 6 december

Beste leden van de VvE Karpers en Forellen,
hierbij vindt u een uitnodiging voor de inloop ontwerp Kagerzoom van 6 december 2018. Eerder dit jaar presenteerde de gemeente Teylingen een globale visie “Kagerzoom – Levend landschap”. Er is toen volop gereageerd, ook door de bewoners die aan de rand van de Karpers en Forellen wonen.

De globale visie is vervolgens door de gemeente Teylingen aangepast.

Het is van groot belang dat wij ons, als bewoners van de Karpers en Forellen, laten horen op 6 december in het Trefpunt in Warmond.

Namens het bestuur, Louis Eggen

Wat Inloop ontwerp Kagerzoom 6
Wanneer Donderdag 6 december 19:30-22:00
Waar Het Trefpunt, Herenweg 80, Warmond