Inloopavond Kagerzoom do 6 december

Beste leden van de VvE Karpers en Forellen,
hierbij vindt u een uitnodiging voor de inloop ontwerp Kagerzoom van 6 december 2018. Eerder dit jaar presenteerde de gemeente Teylingen een globale visie “Kagerzoom – Levend landschap”. Er is toen volop gereageerd, ook door de bewoners die aan de rand van de Karpers en Forellen wonen.

De globale visie is vervolgens door de gemeente Teylingen aangepast.

Het is van groot belang dat wij ons, als bewoners van de Karpers en Forellen, laten horen op 6 december in het Trefpunt in Warmond.

Namens het bestuur, Louis Eggen

Wat Inloop ontwerp Kagerzoom 6
Wanneer Donderdag 6 december 19:30-22:00
Waar Het Trefpunt, Herenweg 80, Warmond

Doneer voor een BuurtAED in de Dopheide!

Update 21 december 2018: het bedrag is binnen, de buurtAED komt eraan!

BuurtAED

Afgelopen week is onze buurman Wouter Peet een actie gestart om een AED te plaatsen in de Dopheide.

Waarom een AED?
Bij een hartstilstand is een AED van levensbelang en de meeste hartstilstanden gebeuren thuis. Op dit moment is er nog niet dag en nacht een AED beschikbaar in onze buurt, maar deze nieuwe AED zal binnen het bereik van de Karpers en Forellen komen te liggen. Meer informatie vind je op de website van BuurtAED.

Dus help mee om het nodige bedrag bij elkaar te zamelen! Al met 10 euro draag je bij!

Overlagen bitumen dakbedekking

Onze huizen staan inmiddels 30 jaar.
Vuistregel is om de bitumen dakbedekking na 20 jaar te voorzien van een nieuwe laag.
Onderstaand een advies incl offerte van een dakdekker vwb nut en noodzaak tot overlagen en bijbehorende kosten.
Kanttekening is dat het hier een specifiek advies betreft. Dus zelf altijd blijven controleren vwb de noodzaak tot actie in de eigen situatie.

Bijlage: offerte bitumen dakbedekking (PDF).
Met dank aan Louis Eggen en familie Nijhuis.

Stand van zaken convenant, helicoptervluchten en fietspad

Van de voorzitter van de VvE:

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen,

Hierbij melden wij u de stand van zaken rond een drietal onderwerpen die op dit moment (nog) spelen:

 1. Convenant tussen de VvE, de Warmondse IJsclub en de gemeente Teylingen. Belangrijk onderdeel is de communicatie richting de omwonenden.
 2. Helikoptervluchten tijdens het afgelopen Pinksterweekend
 3. Opheffing van het fietspad aan de noordzijde van de Zijlbrug

1. Convenant VvE, WIJC en gemeente Teylingen

In de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018 is uitvoerig gesproken over de totstandkoming van het convenant tussen de VvE, de Warmondse IJsclub (WIJC) en de gemeente Teylingen. Aanleiding: de eventuele komst van een skeelerbaan op het terrein van landijsbaan (Veerpolder).

Het convenant is een concreet vervolg op het Raamwerk dat zomer 2017 door enkele bewoners met wethouder Brekelmans van Teylingen is voorbereid en met overgrote meerderheid op de ALV van 31 oktober 2017 werd aangenomen. Het convenant bevat afspraken tussen de drie bovengenoemde partijen over beperking van overlast en betere communicatie. Zoals op de ALV gemeld, zijn de drie partijen het in april over dit convenant eens geworden. De inhoud staat dus vast.

Het convenant moet nog worden voorgelegd aan het College van B&W van Teylingen. Dit gebeurt samen met drie andere stukken die tussen de gemeente en de WIJC tot stand moeten komen: de subsidiebeschikking, de nieuwe gebruiksovereenkomst en het vestigen van een nieuw recht van opstal. Met deze stukken heeft de VvE geen bemoeienis. Wel is de gebruiksovereenkomst tussen Teylingen & de WIJC voor ons als omwonenden – in zijn consequenties – van belang. Hierin worden namelijk de artikelen uit het convenant gedetailleerd en concreet vertaald: wat mag en moet, en wat mag niet. Zie verder het ALV verslag van 24 april (website).

De vier stukken samen vormen voor het College van B&W van Teylingen dus één pakket. De gesprekken tussen de gemeente Teylingen en de WIJC over ‘hun’ drie stukken lopen nog en vorderen ook. Voor de WIJC zijn de veranderingen groot. Er staat veel op het spel en er hangt veel van af. Zowel de gemeente als de ijsclub zetten nu de puntjes op de ‘i‘. De wens van het college van Teylingen is het gehele pakket met stukken eind september te kunnen behandelen. Als het college met alles akkoord gaat kan het convenant met de drie partijen ondertekend worden.

Het bestuur van de VvE zal u daarover informeren en plaatst het convenant op de website.

2. Helikoptervluchten (Pinksterweekend)

Tot ieders verrassing was het tijdens het Pinksterweekend een komen en gaan van helikopters op het terrein van de Golfclub. Jumbo organiseerde taxivluchten om genodigden naar de Pinksterraces in Zandvoort te brengen en weer terug. De forse geluidoverlast leidde tot commotie en vragen bij omwonenden in de Karpers en Forellen. Het bestuur heeft de gemeente Teylingen om opheldering gevraagd en een klacht ingediend bij de Omgevingsdienst West Holland (ODWH).
De ODWH is echter niet de handhavende instantie. Zij heeft hiervoor geen mandaat. De provincie Zuid Holland is als vergunningverstrekker verantwoordelijk. Naast politie en hulpdiensten, informeert de provincie jaarlijks (november) alle gemeenten die binnen de land- en opstijgplaatsen van Zuid Holland vallen over ontheffingen in het daarop volgende kalenderjaar. Hiermee kunnen aangewezen helikopterbedrijven en ballonvaarders binnen de gestelde eisen opstijgen en landen.

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen ontvingen de provinciale brief voor 2018 op 27 november 2017. Indien een bedrijf (helikopter/ballonvaart) van de ontheffing gebruik maakt, moet het dit uiterlijk 24 uur van te voren bij de betreffende gemeente melden. Helaas is vooraf niet aan te geven waar, wanneer, hoe laat en hoe vaak zoiets zal plaatsvinden. Daarom kan Teylingen dit niet vroegtijdig communiceren.

Als vergunningverlener is de provincie Zuid Holland het eerste aanspreekpunt bij klachten (DCMR, dhr. R. Snijder). Onze contactpersoon bij de gemeente Teylingen, Rob Coli, heeft daarom contact gezocht met de provincie en met dhr. Snijder over de door ons ervaren overlast gesproken. Na onderzoek binnen de gemeente Teylingen, bleek voor de helikoptervluchten in onze achtertuin geen melding van datum en locatie bij Teylingen te zijn binnengekomen. De helikoptermaatschappij had de melding per abuis niet naar Teylingen maar naar de gemeente Apeldoorn gestuurd … Dhr. Snijder betrekt dit alles bij zijn evaluatie door de provincie.

Rob Coli heeft in zijn contacten met de provincie er ook op gewezen dat een melding van ‘24 uur vooraf’ wel erg kort dag is. In een Pinksterweekend betekent dit ‘zaterdag’: onmogelijk bewoners dan nog bijtijds te informeren.

De helikoptervluchten hebben de aandacht van diverse afdelingen bij de gemeente Teylingen. Teylingen hecht aan goede en tijdige communicatie naar de omwonenden. Informatie moet geplaatst worden op de gemeentelijke website van Teylingen. Mocht zich dan weer overlast voordoen, dan weten omwonenden bij wie ze inlichtingen kunnen inwinnen en klachten kunnen neerleggen.

Het lijkt aannemelijk dat, zolang er door Jumbo gesponsorde activiteiten op Zandvoort zijn, er ook volgend jaar weer helikoptervluchten zullen zijn.
Het bestuur van de VvE blijft dit volgen.

3. Opheffen fietspad noordzijde Zijlbrug

De provincie Zuid Holland heeft recent onderhoud gepleegd aan de Zijlbrug. Daarbij heeft zij de rijstroken op de brug verlegd en het tweerichtingen fietspad aan de noordzijde (zijde Merenwijk) opgeheven. Hiermee loopt ze vooruit op de voorgenomen verkeersbesluiten die de gemeenten Leiden en Leiderdorp in juni 2018 hebben gepubliceerd.

De Wijkvereniging Merenwijk, inclusief de werkgroep Verkeer en Mobiliteit waarvan ondergetekende voorzitter is, heeft op 18 juli bij zowel de gemeente Leiden als de gemeente Leiderdorp een bezwaar ingediend tegen het voorgenomen besluit inzake het intrekken door beide gemeenten van het fietspad aan de noordzijde.

Naast het bezwaar van de Wijkvereniging Merenwijk zijn er meerdere bezwaren ingediend bij beide gemeenten. Onder andere door de Fietsersbond. De wettelijke bezwarenprocedure loopt nog. Desalniettemin heeft de provincie alvast besloten op de Zijlbrug geen fietspad aan de noordzijde meer aan te leggen.

De Wijkvereniging Merenwijk heeft haar ongenoegen bij de colleges kenbaar gemaakt en wacht de bezwaarprocedure met spanning af.

Louis Eggen, voorzitter

Warmondse Poldercrossloop op 24 augustus

Middels onderstaande email stelt het bestuur van onze VvE en het bestuur van de Warmondse IJsclub jullie graag op de hoogte van het volgende:

Weer een jaar voorbij en de 25e Warmondse Poldercrossloop staat weer
goed in de steigers.

Zoals we met elkaar hebben afgesproken informeren wij jullie hierbij
over deze poldercrossloop van 24 augustus 2018.

In de bijlage het programmaboekje en de aankondigingsposter.

Uiteraard kunnen jullie hiermee de bewoners informeren. Een beetje
reclame maken vinden wij natuurlijk ook niet erg.

Jullie zijn van harte welkom om dit grootste sportieve evenement van
Warmond van dichtbij mee te maken. Meedoen kan natuurlijk ook.

Als jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie mij mailen of bellen.

Met vriendelijke groeten,

Philip van der Post

Namens de organisatie van de Poldercrossloop

Bestuur Warmondse IJsclub.

Update skeelerbaan en hondenuitrengebied

Van het bestuur van de VvE:

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen,

Wij willen u twee belangrijke zaken melden.

 1. Zoals u weet is de VVE medeondertekenaar van het beroep dat bij de Rechtbank in Den Haag is ingesteld tegen het besluit van de gemeente Teylingen dat een omgevingsvergunning voor een eventueel aan te leggen skeelerbaan niet nodig zou zijn.
  De VVE doet mee aan het beroep omdat ze principieel juridisch uitgezocht wil zien of het besluit van het College van B&W van Teylingen (‘geen omgevingsvergunning nodig’) terecht is. Zoals we in onze vooraankondiging van 20 september 2017 (voor ALV 31 oktober) schreven: “We willen tot op de bodem uitgezocht zien waarom geen omgevingsvergunning nodig is.”
  En dat ligt geheel in lijn met de woorden waarmee de VVE de hoorzitting voor de cie Bezwaar en Klachten mbt wel/geen omgevingsvergunning op 18 april 2017 heeft afgesloten. Daar heeft de VVE gezegd:
  “Tot slot begrijpt de VVE dat door de wethouder en de gemeente Teylingen op diverse momenten aangedrongen wordt op snelheid en hij niet zit te wachten op jarenlange procedures.
  Echter, gegeven al hetgeen hiervoor is geschetst ten aanzien van proces en procedures, neemt de VVE vanzelfsprekend aan dat de gemeente Teylingen en de Warmondse IJsclub begrijpen dat zij geen vrijbrief hebben -nog los van inhoudelijke vragen- om buiten wettelijke regelingen om, onomkeerbare stappen te zetten. De VVE zal hier, dat moge duidelijk zijn, scherp op toezien” .

  Het beroep bij de rechtbank dient maandag 19 februari 2018 om 15.00 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag.
  De rechtszaak is openbaar. Belangstellenden zijn welkom. U hoeft zich niet aan te melden.

 2. De gemeente Leiden heeft het kinderspeelveld achter de Blauwkarper ‘omgetoverd’ tot hondenuitrengebied. Eind januari 2018 zijn drie grote borden geplaatst die dit aangeven. We zijn hierover onaangenaam verrast. Dit alles ten faveure van het Voedselbos.
  Al in maart 2017 heeft de VVE hierover contact met de gemeente Leiden gehad omdat het kinderspeelveld door de VVE in 1987 samen met diezelfde gemeente Leiden en Wilma Bouw bewust is gerealiseerd. Sinds maart jl. is het stil gebleven. D.w.z. er waren geen zichtbare uitingen voor wat betreft een hondenuitrengebied.
  Met de komst van de borden eind vorige maand is die status quo doorbroken. Daarom zijn er namens de VVE een brief en een email naar wethouder Paul Dirkse (D’66) gestuurd om dit terug te draaien. De volledige tekst van de brief staat op de website.

Het door de VVE ingebrachte bezwaar zal aanzienlijk aan kracht winnen indien individuele bewoners ook hun bezwaren kenbaar maken bij wethouder Dirkse. De VVE roept leden op om dat te doen en een afschrift naar de VVE te sturen.

Louis Eggen en Hans Nijhuis