Update Skeelerbaan: hoorzitting

Bij deze een update over de skeelerbaan van Louis Eggen, voorzitter van de VvE:

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen

Ik ben, samen met bestuurslid Hans Nijhuis, door de gemeente Teylingen uitgenodigd voor hoorzitting van de commissie Bezwaar en Klachten op dinsdag 18 april om 19.30 uur in het gemeentehuis in Lisse.
Het gaat in deze hoorzitting over ons bezwaar, inzake de omgevingsvergunning, dat wij op 8 februari 2017 ingediend hebben bij de commissie Bezwaar en Klachten van de gemeente Teylingen.

Tijdens de hoorzitting lichten Hans en ik het bezwaar van de Vereniging van Eigenaren toe en geven wij antwoorden op vragen van de drie externe, onafhankelijke commissieleden.

Van het horen wordt door de commissie Bezwaar en Klachten een verslag gemaakt. Na de hoorzitting brengt de commissie schriftelijk advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Teylingen.

Namens het college ontvangt de Vereniging van Eigenaren de beslissing op het bezwaarschrift van 8 februari 2017.

Met vriendelijke groet en fijne Paasdagen

Louis Eggen

Voorzitter Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen

Verklaring van de VvE over de flyer

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen,

Jullie hebben deze week de flyer “Een grootschalige skeelerbaan in het polderpark?” van de groep Skeelerbaannee in de brievenbus ontvangen.
De Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen heeft niets met deze flyer en de aangekondigde informatie-avond op 10 april in de basisschool de Tweemaster te maken.
Het bestuur van de VvE gaat nog steeds uit van het mandaat dat op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 26 januari 2017 aan het bestuur is gegeven.
Op 8 februari jl. heeft het bestuur dan ook een genuanceerd bezwaar naar de gemeente Teylingen gestuurd (zie voor de tekst van dit bezwaar de website van de vereniging).

Komende week zult u meer informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de VvE
Louis Eggen, voorzitter

Persbericht: Merenwijk wil uitstel aanleg skeelerbaan

Warmond/Leiden, 20 februari 2017
De wijkvereniging en drie bewonerscomité’s in de Merenwijk willen dat er geen skeelerbaan wordt aangelegd voordat de gemeente Teylingen een integrale visie voor de Veerpolder en Kagerzoom heeft ontwikkeld en goedgekeurd. Een meerderheid van de Leidse gemeenteraad steunt hun standpunt. De plannen van de Warmondse IJsclub om een professionele skeelerbaan aan te leggen op de plaats van de huidige landijsbaan zorgen voor forse onrust in de Merenwijk.

De gemeente Teylingen werkt op dit moment aan een gebiedsvisie voor de Veerpolder en wil in 2017 een integraal plan maken voor de groene ontwikkeling van de Kagerzoom binnen het project de Ommelanden. De landijsbaan ligt op de grens van deze twee gebieden. Desondanks gaf de gemeente Teylingen de Warmondse IJsclub onlangs alvast groen licht voor aanleg van een professionele skeelerbaan. Komende maanden zou dan 7.500 m2 asfalt in het huidige groene gebied worden gelegd.

Overhaaste besluitvorming
De wijkvereniging Merenwijk en bewonerscomité’s spraken hun verbazing uit over het feit dat de gemeente Teylingen de besluitvorming rond een skeelerbaan in ditzelfde gebied naar voren trekt, en deze zelfs al ruim voor goedkeuring van beide visies wil aanleggen. Ze plaatsten vraagtekens bij de snelheid en zorgvuldigheid van besluitvorming. Ook toonden zij zich bezorgd over toename van overlast, zeker gezien de ambitieuze plannen van de ijsclub, die met de nieuwe baan wil uitgroeien tot een van de toonaangevendste Zuid-Hollandse schaatsverenigingen.

Eerst integrale visie ontwikkelen
“Aanleg van de skeelerbaan is een onomkeerbare ingreep in het gebied”, aldus Michel Vorenhout, vice-voorzitter van de wijkvereniging. “We verzoeken de gemeente Teylingen daarom om eerst in samenspraak met de Merenwijk te komen tot een integrale visie met heldere randvoorwaarden voor het gehele gebied. Een zorgvuldig traject is nodig om problemen in de toekomst te voorkomen.” De Leidse fracties van CDA, PvdA, Groenlinks, SP, Partij van de Dieren en Leefbaar Leiden delen de zorgen van de Merenwijkers en steunen hun standpunt. VVD Leiden ziet graag dat er in goed overleg met de bewoners van de Merenwijk en de gemeente Leiden een oplossing wordt gevonden die rekening houdt met alle belangen in dit gebied.

Onderlinge afhankelijkheden
“Keuzes die worden gemaakt rond Kagerzoom en de Veerpolder hebben een bredere impact” stelt Henk Schouten van de Stichting Broek- en Simontjespolder, die zich inzet voor behoud van het polderlandschap in de Kagerzoom. “Er is sprake van onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende voorzieningen. In de beide gebiedsvisies worden plannen in samenhang afgewogen. Het is erg onlogisch om besluitvorming over een skeelerbaan dan opeens naar voren te trekken en deze alvast aan te leggen.”

Geliefd ommetjesgebied
Het polderpark Kagerzoom langs de noordrand van de Merenwijk is een ‘ommetjesgebied’ voor duizenden Merenwijkers en trekt ook veel bezoekers uit de rest van Leiden en omliggende gemeenten. In een enquête van de gemeente Teylingen gaf 96% van de respondenten vorig jaar aan naar Kagerzoom te komen voor rust, ruimte en natuur. In 2010 was de Kagerzoom ook al toneel van massaal protest vanuit de Merenwijk en wijdere omgeving, toen de gemeente Teylingen hier een jachthaven wilde vestigen.

De wijkvereniging Merenwijk en de bewonerscomités beschrijven hun beweegredenen op hun websites, te vinden via de website van de wijkvereniging Merenwijk: https://www.wv-merenwijk.nl/kagerzoom.

Verslag buitengewone ALV 26 januari 2017

Het verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering van afgelopen 26 januari betreffende de plannen voor de skeelerbaan van de Warmondse IJsclub staat op de website.

Deze is te vinden onder ‘Vereniging’ > ‘Notulen’, evenals alle verslagen van voorgaande ALVs.
Of bekijk hem hier.

Daarnaast vind je hier ook het definitieve bezwaar van de VVE tegen de plannen voor een skeelerbaan van de Warmondse IJsclub.

Buitengewone algemene ledenvergadering 26/1

Donderdag 26 januari vindt er een buitengewone algemene ledenvergadering plaats waar je als lid van de vereniging van harte voor wordt uitgenodigd.

Onderwerp van de vergadering zijn de zorgen en bezwaren die wij als vereniging hebben tegen het zeer concrete plan van de Warmondse IJsclub om op de bestaande landijsbaan een professionele skeelerbaan/wedstrijdbaan van asfalt aan te leggen.

Meld je aan via secretariskarpersenforellen@live.nl of bij een van de bestuursleden:

Louis Eggen Zilverkarper 20
Astrid Burghout Bronforel 4
Hans Nijhuis Blauwkarper 5


Wanneer: donderdag 26 januari om 20:00 uur
Waar: de aula van basisschool de Tweemaster aan het Broekplein

Zie de volgende documenten voor meer informatie:
Uitnodiging buitengewone algemene ledenvergadering (PDF)
Brief aan randbewoners skeelerbaan (PDF)
Zienswijze VVE karpers en Forellen inzake omgevingsvergunning (PDF)

Update voedselbos

Een update van initiatiefnemer en buurman Tim van 5 december 2016:

Beste wijkgenoten,

Er is weer goed nieuws te melden over het voedselbos. De werkgroep die voortkomt uit de ontwerpbijeenkomst op 5 oktober, heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. De bodem, het terrein en de lokale klimaatomstandigheden zijn in kaart gebracht. Vervolgens zijn we druk aan de slag gegaan met het ontwerp, dat inmiddels is afgerond. Samen met Wouter van Eck en Maarten Schrama (inititiefnemer van lekkerlandgoed) werpen we hier nu een laatste blik op. De subsidie voor wijkinitiatieven is inmiddels ook toegekend. De gemeente gaat een nieuwe plek voorstellen voor het hondenuitrengebied. Zodra we het ontwerp en de begroting rond hebben, willen we het voedselbosontwerp aan iedereen presenteren. Hier binnenkort meer over. Ken je nog mensen die op de hoogte gehouden willen worden of willen meehelpen? Laat ze dan een mail sturen naar timseegers[at]gmail.com.

Groeten, Tim

plan voedselbos